Deelsessies

Hieronder treft u het deelsessie-aanbod voor de 12e editie van het Jaarcongres Brede School. Bij uw aanmelding kunt u voor iedere ronde een eerste voorkeur en een reservekeuze opgeven. Heeft u vragen of opmerkingen over één van de deelsessies? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.

Teamontwikkeling  & professionalisering

1. Feit of fictie?
Klaartje Schüngel – SocialmediaIMPACT - specialist in mediawijsheid, social media en cyberpesten
Het zal u het afgelopen jaar niet ontgaan zijn. De vele berichten in de media over nepnieuws. Hoe nepnieuws Trump mogelijk in het presidentiële zadel heeft geholpen. Hoe Facebook met filters het nieuws beïnvloedt. Hoe Sylvana Simons genadeloos wordt bedreigd op social media, voor uitspraken die ze nooit heeft gedaan. De schaduwzijde van social media. Een zijde waar onze leerlingen ook mee te maken hebben. Hoe leert u uw leerlingen om feit en fictie van elkaar te onderscheiden? Hoe leert u ze om berichten niet klakkeloos voor waar aan te nemen en hierop te reageren, zonder na te denken over de gevolgen? Hoe maakt u uw leerlingen tot bewuste, kritische gebruikers van nieuwe media?
Tijdens de workshop Feit of fictie? krijgt u antwoord op deze vragen en ontvangt u direct toepasbare tips om leerlingen in de groepen 3 t/m 8 meer mediawijs te maken. Actueel, positief van insteek & interactief.

2. Er bestaan geen luie kinderen….. Wat elke professional zou moeten weten
Ron Baars, oprichter en trainer KIKI training & coaching.
Hester Lindner, oprichter en trainer KIKI training & coaching.

Bernice McCarthy’s 4MAT systeem is een model om les te geven waarin de fundamentele principes van enkele gerespecteerde theorieën worden gecombineerd met onderzoek naar het functioneren van het menselijk brein en leren. Er is inmiddels al veel onderzoek gedaan naar het effect van het 4MAT en het blijkt dat de motivatie om te leren omhoog gaat, dat er meer en effectiever geleerd wordt en dat het een positieve invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling. Na deze deelsessie weet u waarom het zo handig is dit systeem te kennen, de theoretische onderbouwing, hoe het in de praktijk werkt en hoe u er vanaf morgen mee aan de slag kan in uw eigen praktijk.

3. Leerkracht in Samenwerken. Netwerken rond brede scholen.
Dr. Jacqueline van Swet , lector, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO).
Drs. Marianne den Otter, docent Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO).

Van leerkrachten in een Brede School wordt verwacht  dat zij samenwerken met ouders, met andere organisaties en met professionals van verschillende disciplines. Elk van hen voegt zijn of haar expertise toe, samen dragen zij bij aan de ontwikkeling van de leerling(en) en zij hebben elkaar daarbij nodig. Op een dergelijke manier samenwerken is echter niet gemakkelijk. Er is inzicht nodig in je eigen expertise en bereidheid om gebruik te maken van de expertise van de ander. In deze sessie gaat u met de spreker aan de slag met het verbeelden van netwerken waarbij vragen aan bod komen als :
- Wat is de rol, taak en verantwoordelijkheid van leraren (en andere professionals) als het gaat om samenwerken?
- In hoeverre en wanneer kan een leerkracht leidend zijn en de regie nemen?
- Wat voegen de verschillende professionals en de ouders toe in het samenwerken en/of wat zouden ze kunnen toevoegen?
- Wat betekent dit voor lerarenopleidingen? In hoeverre leiden we onze studenten op tot  ‘netwerkers’?

Samenwerken op de werkvloer

4. Nut, noodzaak & meerwaarde van interdisciplinair samenwerken: delen van tops en tips voor morgen!
Angèle van der Star MEL MEd, Schoolleider Vensterschool de Feniks te Groningen. Lid Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang 2016-2017.
Vanuit een gezamenlijke dialoog over interdisciplinair samenwerken in een brede school / (integraal) kindcentrum, bespreekt Angèle wie de verschillende stakeholders in de samenwerking zijn. Zij belicht nut, noodzaak & meerwaarde van deze samenwerking voor het kind, de ouders alsook de professionals zelf. Wanneer we overtuigd zijn van genoemde aspecten, wat maakt dat we de gewenste stappen nog niet gemaakt hebben? Ze bespreekt de energievreters en -gevers in deze samenwerking met de deelnemers en deelt de tops en tips. Door de samenwerking te beschouwen vanuit meerdere perspectieven en te leren van en met elkaar, gaat u met meer ideeën naar huis. Op deze wijze genereert u die positieve energie om de samenwerking in de eigen brede school / (integraal) kindcentrum, morgen een klein stapje beter verder vorm te geven!
Werkvorm: inleiding, vervolgens een interactieve werkvorm (placemats in kleine groepjes) en gezamenlijke terugkoppeling/afronding.

5. Op Kindcentrum Olympia leren we van en met elkaar
Karin de Krom, leerkracht en teamcoördinator basisschool Olympia. Tevens adviseur projectbureau Thomas en Charles en ambassadeur VVE Gemeente Breda.
Margo Kerstens, initiatiefneemster Stichting Mees.

Een mooi praktijkvoorbeeld van IKC Olympia, gelegen in een multiculturele wijk in Breda, over de intensieve samenwerking tussen Kober Kinderopvang, basisschool Olympia en Stichting Mees (opvang voor kinderen met een meervoudige handicap). Tijdens deze deelsessie wordt ingezoomd op de doorgaande lijn tussen de Voorschool en de Vroegschool en komt het groepsdoorbrekend werken in de onderbouw, waar ieder kind zijn/haar eigen leerroute kan volgen, uitgebreid aan bod. Uniek in ons Kindcentrum is de integratie van kinderen met een meervoudige handicap bij zoveel mogelijk (na)schoolse activiteiten. We tonen u graag een prachtig filmpje waarop deze samenwerking te zien is. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze opzet in de onderbouw en op welke manier kinderen met een meervoudige handicap meedraaien in ons Kindcentrum? U bent van harte welkom!

6. Het kinderplatform geeft kinderen een stem!
Suzanne Tuinman, kinderwerker, Travers Welzijn Zwolle.
Elske Heinen, manager wijkwerk, Travers Welzijn Zwolle.

De kinderen uit Zwolle Zuid zijn al jarenlang een serieuze partner voor de gemeente Zwolle. De jonge ambassadeurs beïnvloeden vanuit verschillende basisscholen de wijkaanpak, stedelijke thema’s en gemeentelijke plannen. Met trots vertellen de sprekers over kinderparticipatie en het ‘kinderplatform’. Zij vertellen welke stappen ze gezet hebben, hoe ze de scholen en de gemeente betrekken, welke tools ze ontwikkeld hebben, waar ze tegenaan zijn gelopen. Bovendien geven Suzanne en Elske hun best practices weg! Uiteraard krijgen de deelnemers een exemplaar van het boekje Kinderplatform mee naar huis.

7. Versterking samenwerking professionals kinderopvang/primair onderwijs en professionals jeugdzorg 
Voke de Boer, beleidsmedewerker gemeente Leeuwarden en professional jeugdzorg.
Irma Griffioen, beleidsmedewerker gemeente Leeuwarden en professional jeugdzorg
Marijke Schilperoord, beleidsmedewerker gemeente Leeuwarden en professional jeugdzorg.

Speerpunt in het jeugdbeleid van de gemeente Leeuwarden is preventie en vooral bij de kinderen van 0 – 12 jaar. Afgelopen jaar is daarom ingezet op de versterking van de samenwerking tussen professionals uit kinderopvang en onderwijs en uit de jeugdzorg. Doel hiervan is vroegsignalering en voorkomen van zorg. In de workshop krijgen de deelnemers inzicht in hoe deze samenwerking verloopt en wat dit oplevert; en tips en trucs hoe hier in de eigen werksituatie mee aan de slag te gaan.

8. Het 'rendement' van samenwerking tussen kinderopvang en jeugdhulp in Den Haag 
Riëlette van Leuven, senior beleidsmedewerker Jeugdbeleid, Gemeente Den Haag.
Ingrid Hartgers, beleidsmedewerker Onderwijs, Gemeente Den Haag.
Jane Fain, adviseur, Andersson Elffers Felix.
Marielle Balledux, ontwikkelingspsycholoog en senior adviseur op gebied van preventie, NJi. Tevens programmaleider Alert4You.

In de deelsessie staat de MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) van de samenwerking tussen twee organisaties voor kinderopvang en jeugdhulp in Den Haag centraal. De analyse laat zien dat inclusieve opvang aantoonbare en aanzienlijke voordelen oplevert voor de kinderen. Ook voor de betrokken aanbieders van kinderopvang, jeugdhulp en de gemeente ontstaan positieve effecten. Maar de samenwerking ontstaat niet vanzelf. Na de presentatie van de resultaten van de MKBA, gaan de sprekers daarom met u in discussie: Wat zijn de ervaringen van andere organisaties en in andere gemeenten? Wat zijn de randvoorwaarden om deze samenwerking succesvol plaats te laten vinden?

9. Ambulante ondersteuning naar de scholen brengen; preventie versterken door in te spelen op vragen van leerkrachten
Ir. Ingeborg Steenwinkel, beleidsmedewerker, Samenwerkingsverband PPO Rotterdam.
Jeanne van Berkel (mmi), zelfstandig proces-projectleider/adviseur, Jeanne van Berkel Advies, begeleiding en innovatie.

Derde spreker IB’er en/of ambulant begeleider uit het KID team wordt nader bekend gemaakt.
Acht basisscholen vanuit het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam, STEK Jeugdhulp en diverse ketenpartners realiseren in de Rotterdamse wijk Delfshaven aanvullende preventieve en ambulante ondersteuning en begeleiding  aan kleuters. Dit project Kleuters in Delfshaven (KID) brengt de ambulante ondersteuning voor kinderen, het gezin en de leerkracht naar de school toe. Zo bieden zij leerkrachten de juiste ondersteuning om in te kunnen spelen op gedragsvraagstukken. De kinderen krijgen in de reguliere context passende begeleiding. Indien nodig wordt verwezen naar extra zorg die het onderwijs niet kan bieden.
De opgave uit Passend onderwijs en de Jeugdwet om passend en thuisnabij onderwijs te bieden aan kinderen en ouders te ondersteunen in de opvoeding komt samen in KID en brengen wij in de praktijk.
In deze deelsessie delen de sprekers hun ervaringen die bij de opzet van een ambulante voorziening in de wijk belangrijk zijn. Zij hebben hierbij ook aandacht voor het betrekken van wijk- en ketenpartners.
KID is een lerend project en via interactieve én gevarieerde werkvormen willen zij vraagstukken bespreken die spelen bij het realiseren van een innovatieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, om breed, passend en integraal onderwijs te realiseren. Met als doel: u inspireren om aan de slag te gaan & een reflectie op onze aanpak. Meer informatie: 
http://pporotterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/pilot_kid-delfshaven

10. Werkend vanuit het kind komen tot samenwerking verder dan..
Anje Bechtel, directeur Educatief Centrum Theo Thijssen.
Irma Pieper, directeur Montessori kindcentrum de Plotter.
Door het kind uitgangspunt te laten zijn worden bruggen gebouwd tussen onderwijs en opvang. Niet omdat het zo besloten is van bovenaf maar omdat dit vanuit het team zinvol wordt bevonden. Vanuit dit standpunt ontstaan communicatielijnen rondom zorg en inhoudelijke ontwikkelingen met ook de visie van het hele kindcentrum als uitgangspunt. Denk hierbij aan de doorgaande lijn peuters en kleuters, de doorgaande zorgstructuur, geen verschil in manier van werken in kinderopvang en onderwijs, dezelfde houding, hetzelfde taalgebruik. Het voelt voor iedereen als een geheel. Verschil blijft, denken in mogelijkheden biedt vele kansen. Een manier van werken waar u morgen zelf mee aan de slag kunt!

Huisvesting

11. Onderwijs en Kinderopvang- samen in één gebouw. Hoe werkt dat nu?
Marco van Zandwijk, kennismanager, Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK.
Tijdens deze sessie staat een praktijkcasus van een geslaagd IKC centraal. Na jaren van bedenken, ontwerpen en bouwen kan er worden teruggekeken of het in de praktijk allemaal werkt zoals het was bedacht. Samen met Marco van Zandwijk wordt in deze sessie ingegaan op de leermomenten van dat traject. Hoe kunnen de opgedane ervaringen worden ingezet bij andere/vergelijkbare trajecten? Welke punten vragen specifieke aandacht in het initiatief, ontwerp, bouw en de gebruiksfase?  In deze sessie zal ruim tijd worden ingeruimd voor de beantwoording van vragen.

Cultuur

12. Samenwerken voor beter cultuuronderwijs!
Dr. Karin Hoogeveen, senior-onderzoeker/adviseur Sardes.
Tweede spreker wordt nader bekend gemaakt: directeur Brede school met een creatief partnerschap.
Cultuuronderwijs wil de culturele en creatieve vorming van leerlingen versterken. De culturele omgeving van de school speelt hier een belangrijke rol bij. Sommige scholen nemen aanbod af, andere kiezen voor een kant-en-klaar kunstmenu. Er zijn echter ook scholen en IKC’s die een duurzame samenwerking zijn aangegaan met een culturele instelling in de vorm van een creatief partnerschap. Hoe doet u dat, wat levert het op en waar moet u rekening mee houden als u dit avontuur aangaat?

Financiën

13. De verdeling van kosten als testcase voor de samenwerking
Tony Weggemans, directeur, AYIT Consultancy.
Samenwerking binnen één gebouw vertaalt zich altijd in de verdeling van de kosten van de huisvesting. Voor een IKC heeft Tony Weggemans een kostenverdelingsmodel gemaakt, dat rekening houdt met allerlei mogelijke verdeelsleutels. Dat is de rationele benadering. Daartegenover staat de meer intuïtieve benadering: iedereen betaalt een deel van de kosten en we gaan echt niet uitrekenen of dat precies klopt. Beide methoden hebben vanzelfsprekend hun voor- en nadelen.
De in de praktijk gevolgde methode van kostenverdeling is niet alleen een praktische oplossing voor het probleem van de kostenverdeling, maar zegt ook iets over de aard van de samenwerking en de verhouding tussen de samenwerkende partijen. Daar gaat deze deelsessie over. De verdeling van kosten beschouwen we als een weerspiegeling van de aard van de samenwerking. Deelnemers krijgen niet alleen inzicht in een methode voor kostentoedeling, maar ook in de randvoorwaarden voor het gebruik daarvan.   

Ouderbetrokkenheid

14. Luisteren naar ouders loont!
Dr. Annelies Kassenberg, associate lector, Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen. 
Doety de Vries MSc., onderzoeker, Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen.

Hoe kan de samenwerking met ouders worden verbeterd? Een veel gestelde vraag binnen brede scholen, waarop het antwoord niet eenvoudig is. Simpelweg omdat de ene school de andere niet is. Goede samenwerking met ouders vraagt om maatwerk. In deze workshop vertellen de sprekers over het belang van goed luisteren naar elkaar en nemen zij u mee door het stappenplan “Luisteren, Denken & Doen”. Aan de hand van korte geschreven verhalen, verteld door professionals, ouders en kinderen gaat u vervolgens zelf aan de slag om te ontdekken wat het stappenplan kan doen voor de samenwerking binnen uw organisatie!  

15. It takes two to tango
Dr. Frederik Smit, Research & Advies. Verricht voor gemeenten onderzoek naar inspraak en educatief partnerschap ouders en school. Begeleidt schoolbesturen en scholen bij het optimaliseren van de medezeggenschap. Voor meer informatie: www.frederiksmit.net.
Deelnemers aan deze interactieve deelsessie krijgen inzicht hoe zij effectiever kunnen meepraten en meebeslissen met het bestuur. Deze sessie biedt handvatten om direct aan de slag te kunnen gaan om de kwaliteit van de medezeggenschap op uw school te verbeteren.

Beleid & Bestuur


16. Werken met het IJsselgroep IKC-model
Henkjan Kok, senior adviseur en procesbegeleider leerlingendaling Oost-Nederland. Werkzaam voor IJsselgroep educatieve dienstverlening en eigenaar van Retrain, bureau voor organisatie-ontwikkeling. Margareth Arnst, eigenaar van MAPD-advies, tevens werkzaam als procesbegeleider leerlingendaling in het Primair- en Voortgezet Onderwijs.
De complexiteit van een IKC is omgezet in een praktisch model: het IJsselgroep IKC-model. Vier bollen worden vanuit de visie (kern) 'ingevuld': inhoud, financiën, gebouw en personeel. Bepalend voor de juiste invulling is de relatie met demografie, samenleving, partners en ruimtelijke ordening. Wanneer deze elementen juist in beeld worden gebracht en op de juiste wijze worden gewaardeerd, kan een 'maatwerk-voorziening' worden gerealiseerd waarin het kind maximaal tot zijn/haar recht kan komen. Dit model helpt u om de eerste stappen te zetten. Tijdens de workshop wordt aan de hand van een concrete casus uitgelegd hoe u hiermee te werk kunt gaan en u ontvangt praktische vragen en tips die u helpen zelf direct aan de slag te gaan. Concreet ontvangt u tijdens de workshop een handreiking waarmee u de eerste verkenning rond IKC-vorming kunt uitvoeren.

 

17. Alle puzzelstukjes van het IKC
Lotte de Rooij, MSc., directeur projectbureau Thomas en Charles.
Een Integraal Kindcentrum starten biedt vele kansen op allerlei vlakken. Maar het brengt ook complexiteit met zich mee. Op diverse locaties in Nederland heeft Lotte de Rooij, in samenwerking met (IKC-adviseurs van) OOG Onderwijs en Jeugd, teams begeleid door in werkgroepen op allerlei deelgebieden ontwikkelingen in te zetten. Denk hierbij aan integratie en doorgaande lijn vroegschool-voorschool, talentontwikkeling en koppeling met naschools aanbod, inzet PM-ers op school, aanpassingen van het functiehuis, realiseren van maatwerk en gepersonaliseerde leerroutes van kinderen en werken vanuit leerlijnen. In deze workshop wordt u uitgedaagd om zelf vorm te geven aan één van deze deelgebieden voor uw eigen organisatie. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deelnemers elkaar van feedback voorzien op hun ideeën en plannen. U wordt bij het zelf vormgeven natuurlijk ondersteund door voorbeelden uit de praktijk op andere IKC’s en ervaring van de sessieleider.

18. Gaat u mee op IKC reis?
Judith Kuiten, onderwijskundige. Mede-eigenaar Kalsbeek & Kuiten Opleidingen.
Annet Kalsbeek, onderwijskundige. Mede-eigenaar Kalsbeek & Kuiten Opleidingen. 

Werken op een IKC vraagt iets extra’s. Niet alleen van directeuren, managers, beleidsmedewerkers, maar vooral ook van de mensen op de werkvloer. Een IKC biedt pedagogisch medewerkers en leerkrachten vele mogelijkheden om samen een eigentijdse, verrijkende, wereldse en inspirerende leeromgeving te creëren.
Tijdens deze deelsessie maakt u aan de hand van diverse werkvormen kennis met een aantal specifieke IKC vaardigheden die medewerkers nodig hebben om een IKC optimaal vorm te geven. Wij geven u na afloop van de workshop letterlijk (hand)bagage mee om het geleerde toe te passen binnen uw eigen organisatie. Gaat u met ons mee op reis?

19. Gedoe komt er toch … bij vorming van een IKC
Marjoleine Jansen, werkzaam als Team- & Organisatiecoach vanuit Logocom. Zij begeleidt verandertrajecten vanuit het systeemdenken en helpt organisaties om zich verder te ontwikkelen. www.logocom.nl
Gedoe hoort bij veranderingen, zonder gedoe geen echte beweging naar het gewenste doel. Maar hoe houdt u stand in het gedoe, als teamlid en als leidinggevende? Hoe kunt u het gedoe managen? En hoe herkent u met elkaar in welk patroon u terecht komt?
Vanuit het systeemdenken laat Marjoleine zien hoe de verandering op de bovenstroom ‘de harde kant’ van het proces (zoals het ontwikkelen van één visie, het maken van afspraken rondom de structuur, de rol en taakverdeling en de te gebruiken ontwikkel- en leermethodieken) impact heeft op de onderstroom ‘de zachte kant van het proces’ (de dynamiek, de cultuur, het verlangen en het vertrouwen). Na afloop heeft u meer zicht op de gedragspatronen bij uzelf en bij uw collega’s. Toe te passen op elke verandering binnen uw organisatie, en dus ook bij de vorming van een KindCentrum, waarbij opvang en onderwijs samen gaan.

20. Regie versterken op een brede school of kindcentrum! Hoe doet u dat?
Een integrale aanpak voor onderwijsleiders en begeleiders (deze sessie wordt alleen in de tweede deelsessieronde gegeven)
Drs. Elena Carmona van Loon, orthopedagoog-generalist, Carmona Ontwikkeling.
Hoe versterkt u de regie van leerlingen en professionals op een brede school? Deze deelsessie biedt mooie handvatten voor leiderschap en methodisch handelen op een manier die aansluit bij het alledaagse werk van leraren en pedagogisch medewerkers. Zij worden in hun kracht gezet door handelen dat past bij hun professie bewust in te zetten en zichtbaar te maken! In deze deelsessie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, kennisoverdracht (over ontwikkelingslijnen en het brein) uitgelegd hoe belangrijk de leraar en pedagogisch medewerkers zijn bij het bieden van een veilig pedagogisch klimaat en doorlopende lijnen bij het ontwikkelen van zogenaamde regiefuncties en 21e eeuwse vaardigheden bij kinderen. Ook wordt duidelijk hoe een inspireerde schoolleider hier aan bijdraagt!

21. Samen in een bestuur of nog even niet?
Mr. Jochem Streefkerk, onderwijsjurist, Van Doorne N.V.
Welke mogelijkheden bestaan er om een verregaande samenwerking van onderwijs en kinderopvang juridisch te regelen? Van Doorne heeft dat voor een aantal besturen in Nederland uitgewerkt. Welke mogelijkheden zouden er moeten komen en worden bepleit in de voorstellen van Kindcentra2020?

22. Kapitein op het schip: leidinggeven aan een kindcentrum
Wim Dekkers, directeur, Kindcentrum Theresia, Eindhoven.
In het integrale kindcentrum zijn oude scheidslijnen verdwenen. Er is sprake van één team. De medewerkers - leerkrachten, pedagogisch medewerkers, zorgverleners - werken anders en intensiever samen. Wat betekent dat voor de rol van de leidinggevende? Wat kom je tegen, hoe pak je het aan en hoe neem je het team mee naar ‘de school van de toekomst’? Wat is het profiel en de positie van de kapitein, de directeur? 

Alternatief

23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan de informatiemarkt
>> deze deelsessie is alleen te kiezen in ronde 1 << Deelnemers zijn kiezen voor een extra uur vrij voor een bezoek aan de informatiemarkt en om met innovators en entrepreneurs in gesprek te gaan.