Deelsessies

Tijdens het congres bezoekt u twee keer een deelsessie. De deelsessies zijn geprogrammeerd aan de hand van de volgende acht thema’s:

 1. De brede school door de ogen van
 2. Professionalisering
 3. Samenwerken op de werkvloer
 4. Cultuur
 5. Financiën
 6. Ouderbetrokkenheid
 7. Beleid & bestuur
 8. Overig

Heeft u andere vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.

De brede school door de ogen van:

1. De brede school door de ogen van een architect:
Onderwijs en Kinderopvang- samen in één gebouw. Hoe werkt dat nu?
Marco van Zandwijk, Architect - Adviseur - Aanjager vanuit landelijk kenniscentrum Ruimte-OK.
Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice

Bij de realisatie van een IKC of Kindcentrum gaat het vaak over de pedagogische kwaliteit van het personeel, de emotionele ontwikkeling van de kinderen en de wens van doorlopende leerlijnen. Woorden als ‘gebouw’, ‘duurzaamheid’ en ‘huisvesting’ komen nauwelijks voorbij. De omgeving draagt echter wel degelijk bij aan de kwaliteit van de kinderopvang en-of het onderwijs. Maar welke huisvesting is er nodig om beide activiteiten op een goede manier te faciliteren? Wat kan een landelijk Kwaliteitskader Huisvesting voor onderwijs en kinderopvang daarin betekenen?
Tijdens deze sessie staat een praktijkcasus van een geslaagd IKC centraal. Na jaren van bedenken, ontwerpen en bouwen kan er worden teruggekeken of het in de praktijk allemaal werkt zoals het was bedacht. Samen met Marco van Zandwijk wordt in deze sessie ingegaan op de leermomenten van dat traject. In deze sessie zal ruim tijd worden ingeruimd voor de beantwoording van vragen.

2. De brede school door groene ogen
Jeanette van der Meulen, Bestuur Springzaad- Projectbegeleiding natuurlijk spelen, Kinderopvang/ IKC trajecten Amstelveen.
Pjotr Timmerman, (ex)docent natuuronderwijs, HAN-Pabo.
Ga voor meer informatie naar de website van Stichting Springzaad: www.springzaad.nl

Een groene brede school is er voor de kinderen, hun ouders en de buurt. Eigenlijk is het een ‘school’ van 0-100. De bewoners van een brede school ademen in, maar ook uit. Inspanning en ontspanning, op een natuurlijke, vanzelfsprekende manier en gekoppeld aan het ritme van de seizoenen. Mensenkinderen hebben hun wortels in het groen. Daar kunnen ze heerlijk spelen, ongemerkt leren en komen ze tot rust. Kinderen spelen een uur per dag op hun plein. Als u dat kunt inrichten tot een rijke groene leefomgeving, dan creëert u vanzelf 15% extra leertijd. Bovendien komen de kinderen ontspannen terug, als ze in de klas weer aan de bak moeten. Én het is goed voor juffen en meesters, (hang-)jongeren, ouders, opa’s en oma’s. Bijkletsen of een krantje lezen op een bankje onder de kastanjeboom naast de zandbak van de school, terwijl het beekje voorbij kabbelt, waarin uw kleinkind met water en zand speelt. Niet alleen om 3 uur als de school uitgaat, maar ook in vakanties en op lange zomeravonden. Hoe ziet zo’n plek er uit? Waar moet u op letten? Wat zijn de highlights en welke voetangels en klemmen heeft u te omzeilen? 
Aan de hand van héél veel beelden, gaan we interactief op verkenning uit over het hoe en waarom! 

3.De brede school door de ogen van een juridisch adviseur: Samen in een bestuur of nog even niet? (alleen beschikbaar in de 2e deelsessieronde)
Mr. Daniëlle Westerhoff, fiscalist, Van Doorne N.V.
Mr. Jochem Streefkerk, onderwijsjurist, Van Doorne N.V.

Brede scholen worden steeds breder. Welke mogelijkheden bestaan er om onderwijs en kinderopvang juridisch te regelen? En hoe ver kunt u gaan in bijvoorbeeld de samenwerking met andere partners, zoals jeugdzorg? Van Doorne heeft dat voor een aantal besturen in Nederland uitgewerkt. Daniëlle Westerhoff en Jochem Streefkerk behandelen de mogelijkheden en werpen een blik in de keuken: hoe ziet een brede school er door de ogen van een juridisch adviseur uit?

4. De brede school door de ogen van een bestuurder Primair Onderwijs: Samen-werken is collectief verantwoordelijk zijn.
Waarom moeilijk doen als het samen kan?
BartJan Commissaris, directeur basisonderwijs, Stichting Bijzonderwijs/ adviseur duurzame school, / Stichting Maatschappelijk Makelaars.
Marijke van Amersfoort, directeur basisonderwijs, Stichting Bijzonderwijs/ excellente school.

Kinderen hebben meer nodig dan alleen school om zich te ontwikkelen. Kansen creëren voor kinderen betekent, naast investeringen door school en gezin, bredere verbindingen hebben met andere actoren in de buurt. Bedrijven, sport- en cultuur verenigingen, welzijnsinstellingen, allen werken samen aan de totaalontwikkeling van het kind. Hoe en waarom willen we verbindingen realiseren en is er een win-win? Tijdens deze workshop zullen we samen kijken naar kansen aan de hand van eigen voorbeelden en praktijkvoorbeelden.    

Beleid & bestuur:

5. Uw IKC, een uniek verhaal met passie geschreven!
Hanneke Vullings en Jessie Vogelsangs, adviseurs bij Helder & van Pas, ervaring binnen diverse IKC's.
Werkvorm: Interactief, informatief en doe overleg!

Basisonderwijs en Kinderopvang willen op weg naar een integrale kind- ontwikkelplek waar alle voorzieningen met elkaar samenwerken vanuit een gezamenlijke visie! Te vaak zien wij helaas nog dat dit wordt ingegeven vanuit een noodzaak die niet direct gelegen is in het belang van het kind….maar vooral praktisch of bedrijfsmatig van aard is. Daarbij speelt deze ontwikkeling vooral op bestuurlijk en middenkader niveau.
Echter beiden organisaties hebben een eigen visie, een eigen identiteit, een eigen team en een eigen verhaal! 
Hoewel de kijk op kind ontwikkeling niet heel anders is, zijn er wel degelijk grote verschillen in de manier waarop dit er in de praktijk uitziet binnen de organisaties, CAO's en wettelijke kaders.
Daarnaast spelen nog andere vragen bij beide organisaties, bijvoorbeeld: Welke kernwaarden belangrijk zijn in de dagelijkse praktijk van de organisatie? Wat er voor de professionals écht toe doet en wat maakt dat zij zich onderscheiden…?
Wat is uw de eigen identiteit? Wat zijn uw kenmerken? Waar wilt u zeker aan vasthouden als u gaat samenwerken? Wat mag u loslaten? Wat vindt u belangrijk om terug te zien bij uw samenwerkingspartner?
Kortom, voordat basisonderwijs en kinderopvang kunnen gaan denken over een gezamenlijk verhaal, zullen zij eerst met hun eigen team, hun eigen verhaal van binnen en van buiten moeten kennen!!
Pas dan kan een volgende stap worden gezet richting een gezamenlijke, duurzame, integrale kind ontwikkelplek.
Tijdens deze sessie helpen wij u op weg om een begin te maken met het schrijven van uw eigen verhaal! Na afloop van deze bijeenkomst heeft u meer informatie, maar gaat u ook met enthousiasme, inspiratie en een begin van uw eigen verhaal de deur uit!

6. IKC werkt! Het IKC als professionele ontwikkelgemeenschap
Daniëlle van Doorne-Baas, Projectleider IKC, Junis Kinderopvang.
Marie-Louise van Mourik, Directeur-bestuurder, Junis Kinderopvang. 
Drs. Puk Witte, Adviseur, Sardes, specialist op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding.
Drs. Hans Schwartz, Senior Adviseur, CAOP, hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Daarnaast auteur van “Integrale kindcentra: Van visie naar uitvoeringspraktijk”.

Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice

Centraal in deze workshop staat het IKC als professionele ontwikkelgemeenschap voor kinderen én van opvang- en onderwijsprofessionals. Over het laatste gaat deze workshop: Hoe krijgt de samenwerking tussen opvang en onderwijs gestalte op de werkvloer?

 • Wat vraagt dit van de professionals vanuit de verschillende disciplines?
 • Hoe kunnen zij hun rollen/ taken optimaal vervullen binnen de context van een IKC?
 • Hoe zorgt u er voor dat professionals voldoende competent zijn en toegerust voor de rollen en takendie werken in een IKC van hen vraagt;
 • Wat betekent dit voor het (strategisch) HRM-beleid van de IKC’s?

De workshop wordt gestart vanuit de praktijk. Daniëlle van Doorne-Baas vertelt over de goede voorbeelden uit haar praktijk als projectleider IKC van Junis Kinderopvang. Zij is betrokken bij de vormgeving van meerdere IKC’s, in verschillende fasen van ontwikkeling, zoals IKC Klimboom, IKC Prins Claus en MKC Passe Partout in Zoetermeer en IKC Schatrijk in Bodegraven. Marie-Louise van Mourik laat hier vervolgens haar licht over schijnen vanuit de bredere missie en visie van Junis Kinderopvang.
Puk Witte en Hans Schwartz reflecteren hierop vanuit hun kennis en expertise en eigen ervaring vanuit hun adviespraktijk. Vervolgens halen de sprekers interessante casuïstiek op bij de deelnemers en gaan daarover in gesprek.

7. 10-14 Onderwijs. Voor welke vorm kiest u?
Drs. Margareth Arnts, directeur / senior adviseur MAPD Advies, adviesbureau voor onderwijsvraagstukken.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

Steeds meer scholen kiezen voor het bieden van 10-14 Onderwijs. Een soort van tussenschool voor leerlingen van groep 7, 8, 9 en 10. Het Regeerakkoord ondersteunt deze ontwikkeling. 10-14 Onderwijs heeft tot doel om de afstemming tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te optimaliseren. Door intensieve samenwerking, door het bieden van extra kansen aan leerlingen, door een afstemming op pedagogisch didactisch terrein. Veel bestuurders en directeuren staan aan de vooravond van het maken van een keuze: met welke PO of VO school gaan we van start, wat willen we bieden, hoe sluiten we aan op de reguliere trajecten, hoe betrekken we de ouders bij de ontwikkeling? Margareth Arnts begeleidt als onderwijsadviseur verschillende 10-14 Onderwijsinitiatieven, deelt met u haar inzichten en graag met u in gesprek over de kritische succesfactoren.

Samenwerken op de werkvloer:

8. Opvang en Onderwijs in één organisatie
Adrie Groot, voorzitter College van bestuur, Blosse Opvang en Onderwijs.
Jeanette de Jong, lid College van bestuur, Blosse Opvang en Onderwijs.

Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice

De afgelopen 8 jaar is gewerkt aan de realisatie van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen vanuit de visie dat regie op het niveau van IKC en van het bestuur gewenst is. Het is Blosse gelukt om per 1-1-2018 een organisatie te realiseren voor bijna 10.000 kinderen op 28 locaties, waarvan een zeer groot deel (21) al werkt als kindcentrum voor 2-12 of 0-12 jarigen. Hoe heeft Blosse dit aangepakt? De sprekers staan uitvoerig stil bij het proces van vallen en opstaan, doorzetten en het delen van ervaringen met de deelnemers.

9. Jeugdhulp, opvang & onderwijs: een succesvol pact!
Elleke Muller, Unitregisseur en mentor Brede school Het Talent,
ambassadeur voor Pedagogisch PACT.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

Op Brede school Het Talent en kinderopvang Goudwinde is sinds enige jaren een jeugdhulpmedewerker aan het team toegevoegd. Dit versterkt niet alleen de pedagogische omgeving van het jonge kind, maar laat eveneens een sterke terugdringing zien van kinderen in de langdurige tweedelijnszorg en zorgt voor een nog lagere uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs. Deze preventieve manier van werken in een interprofessioneel team, is onder Pedagogisch PACT ontwikkeld, maar gaat nu project-onafhankelijk door. Er wordt een opschaling gemaakt door een familieschool te ontwikkelen. Ook schuift de wetenschap aan om de effecten op lange termijn zichtbaar te maken.
Verder gaat Elleke Muller graag in op vragen als: wat komt kijken bij het vormgeven van deze samenwerking? Welke keuzes durven zij te maken? Hoe verhoudt deze manier van inclusief werken zich tot andere zorgaanbieders of het sociaal wijkteam? Hoe ervaren ouders deze manier van werken?

10. De nieuwe kleren van de keizer of mag het ietsje meer zijn...?
Judith Kuiten, MEd, en drs. Annet Kalsbeek, onderwijskundigen, trainen en adviseren professionals uit kinderopvang en onderwijs. Zie voor meer informatie: www.kalsbeekenkuiten.nl
Werkvorm: Interactief overleg (rollenspel)

Het IKC kent vele verschijningsvormen. Een veel voorkomende is die van het IKC met het bord op de muur. Of misschien beter gezegd een IKC met nieuwe kleren van de keizer. Kent u dat sprookje van de keizer? De keizer denkt dat hij prachtige nieuwe kleren heeft, maar een kind prikt er zo doorheen; ‘hij heeft helemaal niets aan”. Veel IKC’s dragen kleren van de keizer. Het IKC bord hangt er, maar het blijkt lastig om het IKC in de praktijk ook écht vorm te geven.
De samenwerking op veel IKC’s en brede scholen kan geoptimaliseerd worden door met elkaar een open dialoog over de dilemma’s en kansen van een IKC aan te gaan. En van daaruit (kleine) stappen te zetten op weg naar een IKC dat méér is dan alleen een bord op het gebouw.
Judith en Annet verzorgen een (korte) inspirerende inleiding over de meerwaarde van samenwerken. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek op basis van een IKC dilemma-spel. U (h)erkent IKC dilemma’s en kansen. U inspireert elkaar op mogelijke (kleine) stappen om uw IKC samenwerking echt vorm te geven. Na afloop van de workshop kunt u in uw eigen praktijk effectieve gesprekken met elkaar aangaan op weg naar een optimaal IKC.

11. Samen-Scholing
Drs. Miek Hehenkamp, ambassadeur PACT. Maakt als zelfstandige uit van het Samenwerkend INnovatief Netwerk (SINN). 
Jitty Runia, ambassadeur PACT. Zelfstandig projectbegeleider binnen het sociaal (jeugd) domein

Werkvorm: Interactief overleg 

In deze workshop gaan de sprekers met u op een interactieve wijze aan de slag met ‘IKC voor alle kinderen: de kracht van het samenwerken met andere disciplines’.
Hoe werkt u aan een pedagogische omgeving waarin opvang, onderwijs en zorg in samenhang worden aangeboden in het integrale kindcentra? Vanuit welke
visie werkt u? Wat betekent inclusie in uw context? Hoe vormt u samen een team? Hoe leert u elkaars expertise kennen en hoe ontdekt u de meerwaarde van samenwerken?
Deze vragen staan centraal in de PACT training SamenScholing. De workshop van vandaag pakt er een klein onderdeel uit: “de kracht van samenwerken”. Nadruk ligt op samenwerken met andere disciplines. PACT is een innovatieproject waarin wetenschap, praktijk en beleid bouwen aan een pedagogische omgeving voor jonge kinderen waarin álle kinderen samen spelen, leren en zich ontwikkelen. PACT-proeftuinen hebben uitgewezen dat samenwerking van verschillende vakmensen met onderwijskundige, pedagogische en gedragsexpertise een belangrijke randvoorwaarde is. Niet aan tafel, maar op de werkvloer, ieder in zijn eigen rol. In zo’n samenwerking worden problemen voorkomen of snel aangepakt en blijven kinderen in de groep. In zo’n team voelen medewerkers zich gesterkt en ondersteund, zijn ouders tevreden en stromen kinderen minder snel uit naar gespecialiseerde voorzieningen.

12. Samen naar School in IKC De Kroevendonk
Teun Dekker, directeur-bestuurder, IKC De Kroevendonk.
Joke Visser, projectleider, NSGK Samen naar School.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

Een IKC heeft een actieve, verbindende functie in de buurt waar het gevestigd is, dus ook een verbindende functie tussen kinderen met en zonder handicap. Voor IKC De Kroevendonk betekent dit dat alle kinderen welkom zijn. Uitgangspunt is de visie dat kinderen tijdens hun schoolperiode goede voorbeelden van inclusief denken en handelen moeten zien, zodat zij zich het inclusieve denken en handelen eigen kunnen maken. Een goede voorbereiding voor een democratische, rechtvaardige en meer inclusieve maatschappij.
Directeur/bestuurder van IKC De Kroevendonk Teun Dekker hoefde niet lang na te denken toen een Samen naar School klas in oprichting bij hem aanklopte. Dit concept, waarbij kinderen met een (meervoudige) beperking naar een reguliere school gaan, sluit aan bij de ketenbenadering van het IKC. Het creëerde de mogelijkheid om een verbinding tussen onderwijs en zorg te maken en verder vorm te geven aan passend, maar ook inclusief onderwijs.
Tijdens deze deelsessie delen Teun Dekker en Joke Visser graag hun ervaringen met betrekking tot de meerwaarde van de synergie tussen gezondheidszorg, jeugdzorg, opvang, onderwijs en psychodiagnostische voorzieningen binnen de school. Aan bod komen de onmisbare samenwerking met ouders en de noodzaak van het werken vanuit een heldere gezamenlijke visie. Het IKC vormt zo een kleine gemeenschap binnen een grotere gemeenschap. Niet afgezonderd, maar juist open naar de wijk, de samenleving. Een samenleving waarbinnen ieder mens, ieder kind waardevol is en unieke talenten heeft.

13. Kindcentrum: blokkendoos of integrale leeromgeving? (alleen beschikbaar in 1e ronde)
Anki Duin en Gerdi Meyknecht, projectleiders PACT/ Kindcentra.
Kindcentra schieten als paddenstoelen uit de grond. Pedagogische voorzieningen zoeken elkaar op, stemmen af of gaan samenwonen in één gebouw. 

Het bordje IKC is snel opgehangen. Maar zijn we dan tevreden? Ligt de lat niet hoger? Wat moet er gebeuren om echt die inclusieve ontwikkel- en leeromgeving te worden waar alle kinderen van 0-12 jaar samen opgroeien?
De sprekers nemen u mee in de hogere ambities van het kindcentrum en verkennen wat dit vraagt van medewerkers, leiding, samenwerkingsverbanden, gemeenten en politiek.
Over inclusie, samenwerken op de werkvloer, nieuw functies in het team en leren met elkaar. Met praktische voorbeelden en ervaringen uit de PACT-projecten.

Cultuur:

14. Visie op cultuureducatie in het Integrale Kindcentrum
Drs. Ronald Kox, Hoofd Cultuureducatie, LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).
Onder andere auteur de Visie op Cultuureducatie in het Funderend Onderwijs (1985) en mede-auteur de Handreiking Basis voor Cultuureducatie. 
Eeke Wervers, Senior cultuureducatie, LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

Op verzoek van de toenmalige minister heeft het LKCA de Handreiking Basis voor Cultuureducatie geschreven als gespreksleidraad voor overheden, onderwijs en cultuur om te komen tot een betere verankering en samenwerking van cultuureducatie binnenschools en buitenschools. Onderdeel van deze handreiking is een visie op cultuureducatie in een doorlopende lijn van 0-18 jaar en daaraan gekoppeld een andere kijk op hoe ons onderwijs ingericht zou moeten worden. De handreiking benoemt een aantal vraagstukken waaraan gewerkt zou moeten worden om een dergelijke visie mogelijk te maken. In deze presentatie wordt de bovengenoemde visie op cultuureducatie en op het onderwijs uiteengezet en wordt ingegaan op een aantal vraagstukken waarmee men ook lokaal aan de slag kan gaan in een overleg tussen gemeente, schoolbestuur of -directie en de lokale culturele omgeving.

Financiën:

15. Samen werken op inhoud, maar hoe doet u dat financieel?
Drs. Monique Vos Advies & Support, netwerkpartner van Stichting Social Solutions (S3].
Peter Vereijken, adviseur, S3.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

De partners in een IKC kunnen het inhoudelijk samen goed vinden en leveren een mooi inhoudelijk product voor kinderen en ouders in de lokale situatie. Maar hoe regelt u de samenwerking nu financieel? Op welke manier maakt u een werkbegroting? Een werkbegroting die recht doet aan de praktijk én die werkbaar is. Na afloop van deze workshop hebt u kennis gemaakt met een praktische werkbegroting voor partners in een IKC

Professionalisering:

16. Boundary crossing: leren van grenzen
Nancy Meuleners MSc en Tineke Drewes MA zijn beiden senior-adviseur bij BMC en werkzaam binnen het primair onderwijs en de kinderopvang. 
Nancy Meuleners heeft tevens ervaring als directeur/manager in het primair onderwijs en de zorg, en in scholen met een combinatie daarvan.

Werkvorm: Interactieve workshop

In een brede school of IKC werken verschillende partners samen met dezelfde ambitie: het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn voor ieder kind. Soms komen in die samenwerking verschillen naar voren. Bijvoorbeeld doordat de partners andere procedures hebben, of een andere ‘taal’ spreken. Dat kan schuren. In de wetenschap worden dergelijke verschillen grenzen genoemd en aangeduid met de term ‘boundary crossing’. Onderzoek laat zien dat zulke grenzen niet altijd een probleem hoeven te zijn: je kunt ze oversteken en soms biedt het zelfs een kans om van te leren! Tijdens een interactieve workshop gaan we hiermee aan de slag. Deelnemers aan de workshop brengen de grenzen van hun organisatie in kaart en denken na over oplossingen en kansen om van te leren.

17. Waar leert u?
Robert Everink, directeur, basisschool/IKC De Kameleon, Haaksbergen. 
Drs. Erwin Veneklaas Slots, senior adviseur onderwijshuisvesting, ICSadviseurs.
Ir. Mijke Kromdijk MSc, adviseur onderwijshuisvesting, ICSadviseurs.

Werkvorm: Best-practice, kennisoverdracht en interactie

Kinderopvangorganisaties en basisscholen willen hun kinderen en leerlingen een steeds grotere diversiteit aan leer- en speelplekken kunnen bieden. Maar als u meer wilt dan alleen een klas- of speellokaal? Wat is er dan mogelijk en wat is een goede mix?
Waar leert ‘Bart’ uit Haaksbergen? (Een inspirerend verhaal van max. 20 min. over concept, gebouw en ervaringen met Los Hoes)
Waar leert u? Als u die vraag stelt aan de gebruikers van het Kindcentrum Los Hoes in Haaksbergen dan is het antwoord verassend. Robert Everink, vml. directeur van Los Hoes, neemt u mee in een inspirerend verhaal over de leerpaleizen van het Los Hoes; een kindcentrum in Haaksbergen die het anders doet en er dus ook net even anders uitziet. ‘Bart’ leert daar net even anders.

Waar leert u? (workshopronde van max. 20 min)
Mijke Kromdijk en Erwin Veneklaas Slots dagen deelnemers uit om vanuit visie, activiteiten en plekken na te denken over wat nodig is in zijn of haar ideale leer- en speelomgeving. Deelnemers worden gestimuleerd om anders te kijken naar gebouwen en plekken aan de hand van typologieën en concrete voorbeelden uit de ‘Waar leer jij?’ reeks.

Daar leren wij! (Een gesprek van max. 20 min met de deelnemers)
Ik heb ideeën, u heeft ideeën, maar hoe komen we samen met die gedachten verder? De sprekers nemen u mee in de stappen die ervoor hebben gezorgd dat het Los Hoes net even anders is en reflecteren op de inzichten die zijn opgedaan in de snelle workshopronde. Helpt de vingeroefening met de ‘waar leer jij’ reeks om te komen tot een andere mix aan speel- en leerplekken?

Voor meer informatie over het bijzondere concept van Los Hoes, Klik hier voor meer informatie.
Deelnemers aan deze werksessie ontvangen het boekje Waar leer jij? 0-12, hybride leren op 25 plekken, uitgegeven door ICSadviseurs.

18. Een sterke doorgaande lijn……de ruggengraat van het IKC!
Henkjan Kok, Senior adviseur, IJsselgroep/procesbegeleider Leerlingendaling.
Rian Helmink, Onderwijsadviseur, IJsselgroep/ specialist Het Jonge Kind.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)

Centraal staat bij de realisatie van een goed IKC dat het gaat om het verzilveren van de kansen voor het jonge kind. Tijdens de workshop komen onderstaande 5 onderwerpen aan bod: Peukleu-overleg op werkvloer en op leidinggevendenniveau, wie betaalt wat, een goede start met leidsters en onderwijsmensen en een goede overdracht in de praktijk. Tijdens de workshop ziet u filmbeelden met opnames die zijn gemaakt op IKC De Pannevogel uit Steenderen. Na afloop van de presentatie gaat u met andere deelnemers in gesprek gaan over het getoonde en ontdekt u wat wel en niet aansluit bij uw eigen IKC-ontwikkeling.

19. Samenleren op een superdiverse school
Ria Goedhart MEd, Domeincoördinator gedrag van de  Master Educational Needs, Seminarium voor Orthopedagogiek aan de Hogeschool Utrecht. Teamleider in de lesplaats Vlissingen. 

Als ontwikkelaar en docent van de cursus Begeleiden van leerlingen met een vluchtelingachtergrond en de Master Expert in het Nieuwkomersonderwijs is Ria Goedhart altijd op zoek naar nieuwe theoretische inzichten en praktijkervaringen om leraren te kunnen ondersteunen in hun denken en handelen.

Door de komst van nieuwkomers neemt de diversiteit in onze samenleving toe. We spreken daarom over superdiversiteit. Deze toename van diversiteit tekent zich ook af op de scholen. Vraagt superdiversiteit een andere visie op onderwijs? Vraagt werken op een superdiverse school andere competenties van de leraar? Ria Goedhart verkent samen met u de mogelijkheden om het samenleren binnen een superdiverse school te realiseren aan de hand van wetenswaardigheden en illustratieve anekdotes over juf Sofie en haar leerlingen Ward, Parwin, Sedra, Sana, Jamil en Yasser.

Ouderbetrokkenheid:

20. Luisteren naar ouders loont!
Dr. Annelies Kassenberg, associate lector, Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen. 
Dorien Petri MSc, onderzoeker, Lectoraat Integraal Jeugdbeleid en docent toegepaste psychologie, Hanzehogeschool Groningen.

Hoe kan de samenwerking met ouders worden verbeterd? Een veel gestelde vraag binnen brede scholen, waarop het antwoord niet eenvoudig is. Simpelweg omdat de ene school de andere niet is. Goede samenwerking met ouders vraagt om maatwerk. In deze workshop vertellen de sprekers over het belang van goed luisteren naar elkaar en nemen zij u mee door het stappenplan “Luisteren, Denken & Doen”. Aan de hand van korte geschreven verhalen, verteld door professionals, ouders en kinderen gaat u vervolgens zelf aan de slag om te ontdekken wat het stappenplan kan doen voor de samenwerking binnen uw organisatie! 

Overig:

21. Verdiepingssessie: Gedoe komt er toch... wat de verandering ook is. (alleen beschikbaar in de 2e ronde)
Marjoleine Jansen, Team- & Organisatiecoach, Logocom. Zij begeleidt verandertrajecten vanuit het systeemdenken en helpt organisaties om zich verder te ontwikkelen. (www.logocom.nl)

Veranderen op bovenstroom in de organisatie (de ‘harde’ kant van het proces, zoals het ontwikkelen van één visie, het maken van afspraken rondom de structuur, de rollen en taakverdeling etc.) kan niet zonder een verandering op de onderstroom (de ‘zachte’ kant, zoals de dynamiek, de cultuur, het verlangen en het vertrouwen). Veranderingen op bovenstroom zijn vaak redelijk goed te managen. De onderstroom wordt liever wat vermeden, want daar zit het gedoe. Terwijl dat gedoe onder water juist nodig is om tot een succesvolle verandering te komen. Marjoleine Jansen geeft u graag een andere kijk op veranderingen zodat u ook het gedoe gaat leren managen.
 
22. Brede school; Bewegende school. 
Lenneke Gentle, Grondlegger van Taal- en Rekendans en ontwikkelaar van bewegende leerprojecten in Nederland, Studio Swing.

“Op school (en in de kinderopvang) proberen we soms tegen de natuur in te gaan door kinderen te vragen om stil te zitten en stil te zijn. En dat terwijl door beweging juist alle cellen in het brein geactiveerd worden die tijdens het leren nodig zijn." aldus Brian Gatens (NY inspecteur) Steeds meer professionals maken tijd voor beweging, door de hele brede school heen. In deze workshop leer je hoe je makkelijk bewegende leermomenten in kunt bouwen waar veel plezier is en veel geleerd wordt. Meteen aan de slag! 

23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan informatiemarkt

Deelnemers kiezen voor een extra uur vrij voor een bezoek aan de informatiemarkt om met innovators en entrepreneurs in gesprek te gaan.